top of page
ginko no background5.png

energywork

reiki.jpg

Reiki

60 minutes - $105

jin shin.jpg

Jin Shin Jyutsu

60 minutes - $105

bottom of page